Priser för film, foto och produktion

Vi jobbar utifrån er budget där vi alltid levererar bästa möjliga resultat utifrån era förutsättningar!

GRUNDARVODE

Filmfotograf/Fotograf inklusive grundläggande utrustning för film, foto och ljudupptaging

 • Heldag: 9.000 kr
 • Halvdag: 5.000 kr
 • Därutöver: 1.300 kr/timme

Produktion av webbsidor, lärplattformar, mm inklusive grundläggande programvaror och licenser

 • Heldag: 5.000 kr
 • Halvdag: 3.000 kr
 • Därutöver: 750 kr/timme

Assistent

 • Heldag: 4.000 kr
 • Halvdag: 2.500 kr
 • Därutöver: 650 kr/timme

Projektledning, redigering, grafiker och leverans

 • Heldag: 6.000 kr
 • Halvdag: 3.500 kr
 • Därutöver: 900 kr/timme

ÖVRIGT

 • På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt på 25%
 • Resekostnad tillkommer
 • Minsta debitering: 2 timmar
 • Material, hyra av specialutrustning, resekostnader m.m. debiteras enligt separat överenskommelse

Övriga villkor

Kunden förvärvar en personlig ej överförbar, icke-exklusiv rätt att använda video bilderna och musiken. Förändring av en video, bilds o musiks form eller innehåll eller där video, bild o musik ingår som del av annan video, bild och musik, som till exempelvis vid montage, får inte ske utan att ett skriftligt godkännande lämnats för varje enskild video, bild o musikspår och tillfälle.

Mindre bildförbättrande åtgärder som bildbeskärning, ljus och kontrastsättning är godkända så tillsvida att de inte förvränger bildens ursprungliga innehåll.

Video, bilder och musik från Boomslang får under inga omständigheter användas i olagliga, pornografiska, kränkande, obscena, eller i sammanhang som annars kan väcka anstöt eller vara vilseledande. Finns andra önskemål tecknas detta i separat avtal för produktionen.

Alla Boomslang´s video,bilder, musik och plattformar skyddas av upphovsrättslagen. Äganderätten till de levererade video, bilderna, musik och tekniska plattformar är alltid Boomslang´s och respektive upphovsmans även efter förvärv av användningsrätt.

Kunden får ej överlåta rätten till video,bild, musik och tekniska plattformar till annan utan att skriftlig överenskommelse därom träffats mellan kunden och Boomslang.

Kunden åtager sig att vidtaga alla nödvändiga åtgärder för att förhindra kopiering eller vidaredistribution av inköpt video,bild och musik.

Registrerade personuppgifter, inklusive uppgift om behörighet att företräda ett visst företag, kommer att lagras i Boomslang´s kundregister. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför Boomslang, för exempelvis marknadSföringsändamål.

De kan dock komma att användas för Boomslang´s egen marknadsföring, under förutsättning att kunden inte motsatt sig detta.

Kunden har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om sig själv och att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade.

Om uppdrag säljs utanför Sverige gäller andra moms− och skatteregler. Kontrollera med Skatteverket eller din revisor för aktuellt land.

Boomslang ansvarar inte i något fall för ekonomiska och andra anspråk från tredje man med anledning av rättigheter knutna till personer, varumärke, eller upphovsrättsligt skyddat verk på beställda bilder.

Vid publicering skall fotografens o kompositörens namn anges.